ภาพกิจกรรม

รูปภาพทั้งหมด 215

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (OPD Sickness)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" (OPD Service)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (IPD Sickness)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" (IPD Service)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การตรวจราชการด้านสาธารณสุข (รมว.สธ.)
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1 (by PCT)
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม (by HRD)
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (by ENV)
อาชีวอนามัย-เวชกรรมสิ่งแวดล้อม (by ENV)
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (by IM)


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ภาพกิจกรรม (Event Photo)

พิธีเปิดอาคาร(ทวี-ประพิศ ภู่พัฒน์)-ทอดผ้าป่าสามัคคี (18/01/63)Three column layout dimensions
กีฬาสาธารณสุขสระบุรี ครั้งที่ 19 (14/12/62)
วันชาติไทย / วันพ่อแห่งชาติ (05/12/62)
พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (13/10/62)
สรุปผลงานประจำปี 2562 (27-28/09/62)
งานเกษียณอายุราชการ 2562 (27/09/62)
การเยี่ยมสำรวจจาก สรพ. (09/07/62)
งานเลี้ยงส่ง-ต้อนรับเจ้าหน้าที่ (04/06/62)
การซ้อมแผนอัคคีภัย (31/05/62)
การอบรมด้านความปลอดภัย (23/05/62)
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ (01/05/62)
การแถลงข่าว รพ.แสงอาทิตย์ (03/04/62)
แถลงข่าวงานย้อนรอยสงครามโลก (21/03/62)
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (12/03/62)
คณะศึกษาดูงานนานาชาติ (31/01/62)
งานเฉลิมฉลองปีใหม่ (10/01/62)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน (20/12/61)
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ (30/11/61)
กิจกรรมหมอชวนวิ่ง (23/11/61)
สรุปผลงานประจำปี 2561 (05/10/61)
พิธีเปิดหอผู้ป่วยเด็ก (05/10/61)

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม :329791