ขอต้อนรับสู่ โรงพยาบาลแก่งคอย   โรงพยาบาลแก่งคอย กับผู้มีจิตศรัทธาส่งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงาน   โรงพยาบาลแก่งคอย กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    ข่าวสารสำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗  

(ระเบียบ) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (08/07/2567)Three column layout dimensions
(ระเบียบ) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (08/07/2567)Three column layout dimensions
(ระเบียบ) แนวทางการดำเนินการย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (08/07/2567)Three column layout dimensions
(คู่มือ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (05/07/2567)Three column layout dimensions
(ส่งมอบกำลังใจ) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ (CPF) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ส่งมอบกำลังใจด้วย "ของอุปโภคบริโภค (น้ำดื่ม)" ให้กับโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล (05/07/2567)Three column layout dimensions
(ส่งมอบกำลังใจ) ร้านพลเรืองพาณิชย์ โดยคุณณฐยา พลเรือง ส่งมอบกำลังใจด้วย "ของใช้ผู้ป่วย (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/อื่นๆ)" ให้กับโรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล (05/07/2567)Three column layout dimensions
(Update!) ข้อมูลการเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (05/07/2567)Three column layout dimensions
(Update!) ข้อมูลการเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (05/07/2567)Three column layout dimensions
(จัดซื้อ-จัดจ้าง) ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/06/2567)
ประกาศThree column layout dimensions   เอกสารประกวดราคาThree column layout dimensions


 โรงพยาบาลแก่งคอย (by FA) กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)   โรงพยาบาลแก่งคอย (by PCT) กับสถานการณ์การป่วยที่สำคัญ   โรงพยาบาลแก่งคอย (by IM) กับการพัฒนาสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ   โรงพยาบาลแก่งคอย (by HRD) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)   โรงพยาบาลแก่งคอย (by ENV) กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   โรงพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการชม

  ศูนย์เกษตรอินทรีย์สำหรับคนพิการ
  ระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
  PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


 ความรู้ในการดูแลสุขภาพ : เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการชม

  การช่วยชีวิตด้วย CPR และการใช้เครื่อง AED
  การปฐมพยาบาล # ถูกงูกัด # ชักเกร็ง # เลือดกำเดาไหล # น้ำร้อนลวก
  การปฐมพยาบาล # สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน
  เบาหวาน เป็นก็คุมได้
  ปวดหัว สัญญาณอันตราย
  ตับ พระเอกที่ตายตอนจบ
  รู้ทันภัย ไขเลือดออก
  Zika Virus ภัยร้ายใกล้ตัว
  ปอดติดเชื้อ
  โรคหน้าฝนในเด็ก
  รับมือ ภัยร้ายหน้าร้อน Heat Stroke
  เที่ยวหน้าร้อนต้องระวัง
  ภัยเงียบ หินปูนในช่องปาก
  จัดฟัน ปากเน่า ดัดฟันแฟชั่น อันตรายหมอฟันเถื่อน
  เสกฟันขาว ส่อเสี่ยงภัย

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (OPD Sickness)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" (OPD Service)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (IPD Sickness)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" (IPD Service)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การตรวจราชการด้านสาธารณสุข (รมว.สธ.)
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1 (by PCT)
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม (by HRD)
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (by ENV)
อาชีวอนามัย-เวชกรรมสิ่งแวดล้อม (by ENV)
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (by IM)


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  การเฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ COVID-19  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม : 329791