อบรม/สัมมนา/ประชุม

ขอเชิญอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๘ (24/07/2562)Three column layout dimensions
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)Three column layout dimensions
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบี้องต้น) (หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)Three column layout dimensions
ขอเชิญประชุมวิชาการภูมิแพ้สัญจร ครั้งที่ ๑๒ (24/07/2562)Three column layout dimensions
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ (15/07/2562)Three column layout dimensions
ขอเชิญประชุมวิชาการ Best practice Sharing to improve quality of Asthma& COPD managenent (15/07/2562)Three column layout dimensions
การสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา หลักสูตร ๒ ปี (12/07/2562)Three column layout dimensions
ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๔" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (12/07/2562)Three column layout dimensions
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (11/07/2562)Three column layout dimensions
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ (10/07/2562)Three column layout dimensions

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

งานปฐมภูมิ
งานผู้ป่วยในหญิง-ห้องคลอด
งานโภชนาการ
งานอาชีวอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ประกันสุขภาพ
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :1997