อบรม/สัมมนา/ประชุม

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" (11/10/2562)Three column layout dimensions
ขอเชิญอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๘ (24/07/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบี้องต้น) (หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการภูมิแพ้สัญจร ครั้งที่ ๑๒ (24/07/2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ (15/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการ Best practice Sharing to improve quality of Asthma& COPD managenent (15/07/2562)
การสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา หลักสูตร ๒ ปี (12/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๔" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (12/07/2562)
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (11/07/2562)
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ (10/07/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

องค์กรแพทย์
องค์กรพยาบาล
งานทันตสาธารณสุข
งานเวชระเบียน
งานผู้ป่วยนอก
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานผู้ป่วยในชาย
งานผู้ป่วยในหญิง
งานห้องคลอด
งานปฐมภูมิ
งานจิตเวช
งานโภชนาการ
งานจ่ายกลาง-ซักฟอก
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชสาธารณสุข
งานชันสูตรโรค
งานรังสีการแพทย์
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานกายภาพบำบัด
งานแพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนจีน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและซ่อมบำรุง
งานธุรการและยานพาหนะ
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :18109