การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) รพ.แก่งคอย

EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามแผนปราบปรามทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB19 : กิจกรรมชมรม STRONG (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB18 : ชื่อผลงานบูรณาการ หัวใจทุกดวง สู่การดูแลผู้ป่วย (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB9.7 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน) (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB9.6 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข) (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB9.5 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม) (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB9.4 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๒) (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB9.3 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒) (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB9.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ยุทธศาสตร์ของประเทศ) (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB9.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน) (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการ ตามภารกิจหลัก (16/03/2563)Three column layout dimensions
EB5 : หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาส (16/03/2563)Three column layout dimensions
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (12/03/2563)
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป (12/03/2563)
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (12/03/2563)
EB4 : การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ (05/12/2562)
EB3 : การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (05/12/2562)
EB2 : การกำหนดมาตรการ กลไกฯ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (05/12/2562)
EB1 : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ (05/12/2562)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (05/12/2562)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (05/12/2562)
ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (30/10/2562)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (30/10/2562)
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (30/10/2562)
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (30/10/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงสำหรับวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย


  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ


  LINK ภายนอก

โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :190936