การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รพ.แก่งคอย

EB9.5.6 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.5.5 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.5.4 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.5.3 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.5.2 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.5.1 : ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.4 : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.3 : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.2 : ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และลงนามในประกาศ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB9.1 : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB8.2 : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ ๒ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB8.1 : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ ๑ (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB7 : หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB3phase2 : หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.10.5 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ขั้นตอนการมารับบริการของหน่วยงาน) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.10.4 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.10.3 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.10.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (โครงสร้างหน่วยงาน) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.10.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.8.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แผนการใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการ) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.8.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.7 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.6 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.5 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.4 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.3 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ยุทธศาสตร์ชาติ ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB2.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน) (01/12/2563)Three column layout dimensions
EB1.4 : ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB1.2 : แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB1.1 : ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และลงนามในประกาศ (15/03/2564)Three column layout dimensions
EB1 : เผยแพร่คำสั่งและกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (01/12/2563)Three column layout dimensions
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (01/12/2563)Three column layout dimensions

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ความโปร่งใส (ITA) & ชมรมจริยธรรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงสำหรับวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย


  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

  LINK ภายนอก

โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :219254