การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

EB23 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG (02/09/2564)
EB18 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน (02/09/2564)
EB17 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (02/09/2564)
EB15 : หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (02/09/2564)
EB14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (02/09/2564)
EB12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (02/09/2564)
EB11 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (02/09/2564)
EB10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (02/09/2564)
EB9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม (02/09/2564)
EB24 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน (18/06/2564)
EB16 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (18/06/2564)
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน (18/06/2564)
EB6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (18/06/2564)
EB4 : เอกสารชุดจ่าย ไตรมาส 3.2 (18/06/2564)
EB4 : เอกสารชุดจ่าย ไตรมาส 3.1 (18/06/2564)
EB5.9 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (18/06/2564)
EB5.8 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (18/06/2564)
EB5.7 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (18/06/2564)
EB5.6 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (15/03/2564)
EB5.5 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (15/03/2564)
EB5.4 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (15/03/2564)
EB5.3 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (15/03/2564)
EB5.2 : แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (15/03/2564)
EB5.1 : ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (15/03/2564)
EB4 : ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ (15/03/2564)
EB3 : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (15/03/2564)
EB2 : ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และลงนามในประกาศ (15/03/2564)
EB1 : รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (15/03/2564)
EB8.2 : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ ๒ (15/03/2564)
EB8.1 : รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ ๑ (01/12/2563)
EB7 : หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (15/03/2564)
EB3phase2 : หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป (01/12/2563)
EB2.10.5 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ขั้นตอนการมารับบริการของหน่วยงาน) (01/12/2563)
EB2.10.4 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน) (01/12/2563)
EB2.10.3 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน) (01/12/2563)
EB2.10.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (โครงสร้างหน่วยงาน) (01/12/2563)
EB2.10.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน) (01/12/2563)
EB2.9 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) (01/12/2563)
EB2.8.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แผนการใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการ) (01/12/2563)
EB2.8.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) (01/12/2563)
EB2.7 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (01/12/2563)
EB2.6 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข) (01/12/2563)
EB2.5 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม) (01/12/2563)
EB2.4 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) (01/12/2563)
EB2.3 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒) (01/12/2563)
EB2.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ยุทธศาสตร์ชาติ ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐) (01/12/2563)
EB2.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน) (01/12/2563)
EB1.4 : ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (15/03/2564)
EB1.2 : แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (15/03/2564)
EB1.1 : ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และลงนามในประกาศ (15/03/2564)
EB1 : เผยแพร่คำสั่งและกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (01/12/2563)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (01/12/2563)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (OPD Sickness)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (IPD Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" (OPD Service)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" (IPD Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  โรงพยาบาลแก่งคอย กับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม : 329468