ข่าวสารกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล (KKHOS Scoop news)

KKHOS Scoop news EP.27 ตอน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายไม่กินหวาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (15/12/2563)Three column layout dimensions
KKHOS Scoop news EP.26 ตอน จัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (30/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.25 ตอน จัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.หนองผักบุ้ง (25/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.24 ตอน จัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ใน รพ.สต.ทับกวาง (24/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.23 ตอน จัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ใน รพ.สต.หินซ้อน (17/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.22 ตอน จัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.บ้านป่า (16/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.21 ตอน จัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.ทับกวาง (12/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.20 ตอน จัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (12/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.19 ตอน บ้านป่าร่วมใจปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรใน รพ.สต.บ้านป่า (09/11/2563)
KKHOS Scoop news EP.18 ตอน 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก (15/10/2563)
KKHOS Scoop news EP.17 ตอน โอสถสภาร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการในท้องถิ่น (13/02/2563)
KKHOS Scoop news EP.16 ตอน Big Cleaning Day และรณรงค์ลดความเสี่ยงติดเชื้อ Coronavirus (12/02/2563)
KKHOS Scoop news EP.15 ตอน ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า (13/01/2563)
KKHOS Scoop news EP.14 ตอน พิธีอัญเชิญพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า ประดิษฐาน ณ รพ.แก่งคอย (09/01/2563)
KKHOS Scoop news EP.13 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองการพยาบาล สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (23/12/2562)
KKHOS Scoop news EP.12 ตอน 5 ธันวาคม วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ (5/12/2562)
KKHOS Scoop news EP.11 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Roles and function of district hospital, QoL and DHS (27/11/2562)
KKHOS Scoop news EP.10 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี (21/11/2562)
KKHOS Scoop news EP.9 ตอน ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (20/11/2562)
KKHOS Scoop news EP.8 ตอน ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี (30/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.7 ตอน 23 ตุลาคม ปิยมหาราช รำลึก (23/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.6 ตอน 13 ตุลาคม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (13/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.5 ตอน ขอขอบพระคุณผู้สร้างบุญ (08/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.4 ตอน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (08/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.3 ตอน การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข 62 (08/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.2 ตอน โอสถสภากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (07/10/2562)
KKHOS Scoop news EP.1 ตอน จิตอาสาสร้างรอยยิ้มให้คนไข้ (07/10/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ความโปร่งใส (ITA) & ชมรมจริยธรรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงสำหรับวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย


  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

  LINK ภายนอก

โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :295166