กิจกรรมสำคัญของเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย (KKHealth Scoop news)

KKHealth Scoop news EP.30/3 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.30/2 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.30/1 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.29 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าตูม (พชต.ท่าตูม) (08/02/2564)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.28 ตอน กิจกรรม "ออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔" ในพื้นที่ตำบลสองคอน และตำบลบ้านป่า (30/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.27 ตอน การสอบสวนและสรุป Time Line ในผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสโรค COVID-19 อำเภอแก่งคอย (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.26 ตอน New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย ดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่เทศบาลตำบลแก่งคอย (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.25 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลหินซ้อน (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.24 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ" รพ.สต.ทับกวาง (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.23 ตอน ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อจัดทำมาตรการควบคุมโรค COVID-19 (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.22 ตอน กิจกรรมค้นหาโรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว พื้นที่ตำบลบ้านป่า (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.21 ตอน กิจกรรมค้นหาโรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว พื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.20 ตอน มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดตาลทอง ตำบลตาลเดี่ยว (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.19 ตอน มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.18 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลชำผักแพว (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.17 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.สองคอน (22/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.16 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.หินซ้อน (21/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.15 ตอน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายไม่กินหวาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (15/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.14 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" รพ.สต.บ้านธาตุ (11/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.13 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.สองคอน (09/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.12 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง" รพ.สต.เตาปูน (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.11 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" รพ.สต.บ้านธาตุ (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.10 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า" รพ.สต.สองคอน (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.9 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.ตาลเดี่ยว (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.8 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (30/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.7 ตอน การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.หนองผักบุ้ง (25/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.6 ตอน การจัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ใน รพ.สต.ทับกวาง (24/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.5 ตอน การจัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ใน รพ.สต.หินซ้อน (17/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.4 ตอน การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.บ้านป่า (16/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.3 ตอน การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.ทับกวาง (12/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.2 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (12/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.1 ตอน บ้านป่าร่วมใจปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรใน รพ.สต.บ้านป่า (09/11/2563)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ความโปร่งใส (ITA) & ชมรมจริยธรรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงสำหรับวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย


  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

  LINK ภายนอก

โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :295166