กิจกรรมสำคัญเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย (KKHealth Scoop news)

KKHealth Scoop news EP.107/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" (รพ.สต.ทับกวาง) (16/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.106/66 ตอน กิจกรรม "ดำเนินการตามแผนยุทธการ ๖๐ วัน Re x-ray ยาเสพติด พื้นที่อำเภอแก่งคอย" (สสอ.แก่งคอย) (15/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.105/66 ตอน กิจกรรม "ดำเนินการตามแผนยุทธการ ๖๐ วัน Re x-ray ยาเสพติด พื้นที่อำเภอแก่งคอย" (สสอ.แก่งคอย) (15/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.104/66 ตอน กิจกรรม "การรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการคัดกรองสุขภาพประชาชน" (รพ.สต.หินซ้อน) (15/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.103/66 ตอน กิจกรรม "ดำเนินการตามแผนยุทธการ ๖๐ วัน Re x-ray ยาเสพติด พื้นที่อำเภอแก่งคอย" (รพ.สต.หินซ้อน) (15/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.102/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" (รพ.สต.ชำผักแพว) (09/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.101/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจคัดกรอง (ตรวจเลือด) หาเชื้อมาลาเรีย RDT ในประชากรกลุ่มเสี่ยง" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (09/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.100/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖ ให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.ชะอม) (09/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.99/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC) ฉีดวัคซีนตามช่วงวัย ตรวจพัฒนาการเด็ก" (รพ.สต.ชะอม) (08/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.98/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC) ฉีดวัคซีนตามช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค" (รพ.สต.หนองผักบุ้ง) (08/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.97/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (WBC) ฉีดวัคซีนตามช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค" (รพ.สต.บ้านป่า) (08/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.96/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมี ULV แบบติดรถยนต์ เพื่อควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (07/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.95/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ" (รพ.สต.ชะอม) (03/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.94/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกพิเศษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง" (รพ.สต.ชะอม) (03/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.93/66 ตอน กิจกรรม "โครงการอบรม วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ" (รพ.สต.ชะอม) (02/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.92/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster (PCC)" (รพ.สต.ทับกวาง) (02/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.91/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วย IMC" (รพ.สต.ชำผักแพว) (02/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.90/66 ตอน กิจกรรม "จิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รร.วัดหาดสองแคว" (รพ.สต.หาดสองแคว) (01/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.89/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%" (รพ.สต.บ้านธาตุ) (01/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.88/66 ตอน กิจกรรม "สอบสวนโรคไข้เลือดออก และพ่นหมอกควันโดยรอบพื้นที่เกิดโรค" (รพ.สต.ดอนจาน) (01/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.87/66 ตอน กิจกรรม "ดำเนินการตามแผนยุทธการ ๖๐ วัน Re x-ray ยาเสพติด พื้นที่อำเภอแก่งคอย" (สสอ.แก่งคอย) (01/03/2566)
KKHealth Scoop news EP.86/66 ตอน กิจกรรม "ดำเนินการตามแผนยุทธการ ๖๐ วัน Re x-ray ยาเสพติด พื้นที่อำเภอแก่งคอย" (สสอ.แก่งคอย) (28/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.85/66 ตอน กิจกรรม "ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธการ ๖๐ วัน Re x-ray ยาเสพติด" (รพ.สต.ตาลเดี่ยว) (27/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.84/66 ตอน กิจกรรม "การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Stroke เพื่อติดตามอาการการรักษา" (รพ.สต.เตาปูน) (24/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.83/66 ตอน กิจกรรม "การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Palliative Care ผู้ป่วยติดเตียง" (รพ.สต.ทับกวาง) (16/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.82/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกกายภาพบำบัด/คลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย" (รพ.สต.ทับกวาง) (16/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.81/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการแพทย์แผนไทย" (รพ.สต.ชำผักแพว) (16/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.80/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฉีดวัคซีน COVID-19" (รพ.สต.บ้านธาตุ) (16/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.79/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (16/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.78/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%" (รพ.สต.ตาลเดี่ยว) (16/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.77/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนปัญหามลพิษทางเสียง" (สสอ.แก่งคอย) (15/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.76/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง)" (รพ.สต.บ้านธาตุ) (15/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.75/66 ตอน กิจกรรม "สอบสวนโรคไข้เลือดออก และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย" (รพ.สต.ตาลเดี่ยว) (15/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.74/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%" (รพ.สต.สองคอน) (15/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.73/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย" (รพ.สต.เตาปูน) (14/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.72/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน น้ำดื่ม และนมโรงเรียน" (รพ.สต.ทับกวาง) (14/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.71/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.ท่าตูม) (14/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.70/66 ตอน กิจกรรม "เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ในประชากรกลุ่มเสี่ยง" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (10/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.69/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ต้นแบบด้านสุขภาพเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน" (รพ.สต.ชะอม) (09/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.68/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมี ULV เพื่อการควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (09/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.67/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนปัญหามลพิษทางเสียง จากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง" (สสอ.แก่งคอย) (09/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.66/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" (รพ.สต.ชำผักแพว) (09/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.65/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC)" (รพ.สต.ทับกวาง) (09/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.64/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย" (รพ.สต.ทับกวาง) (09/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.63/66 ตอน กิจกรรม "ส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอย" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (09/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.62/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่ประเมินและสัมภาษณ์เหตุรำคาญเสียงจากแหล่งกำเนิด" (สสอ.แก่งคอย) (07/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.61/66 ตอน กิจกรรม "บริการเจาะเลือดประจำปี ๒๕๖๖ ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง" (รพ.สต.ทับกวาง) (07/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.60/66 ตอน กิจกรรม "ปรับปรุง/ซ่อมแซม พื้นบ้าน สำหรับผู้ป่วยติดเตียง" (รพ.สต.ชะอม) (06/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.59/66 ตอน กิจกรรม "จัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.บ้านป่า) (06/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.58/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ประเมินสภาพ ปรับกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการรักษา" (รพ.สต.ดอนจาน) (06/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.58/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย" (รพ.สต.ชะอม) (03/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.57/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปีในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน" (รพ.สต.เตาปูน) (02/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.56/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจคัดกรองโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย RDT ครั้งที่ ๒ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (02/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.55/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย" (รพ.สต.ทับกวาง) (02/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.54/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC)" (รพ.สต.ทับกวาง) (02/02/2566)
KKHealth Scoop news EP.53/66 ตอน กิจกรรม "เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ในกลุ่มประชาชนที่เคยป่วย" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (31/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.52/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจคัดกรอง(ตรวจเลือด)เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (31/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.51/66 ตอน กิจกรรม "เก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค" (รพ.สต.หนองผักบุ้ง) (31/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.50/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง และกลุ่มสงสัยโรคเบาหวาน" (รพ.สต.ห้วยแห้ง) (31/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.49/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (31/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.48/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่ตรวจวัดกลิ่นรบกวน ประเมินและสัมภาษณ์เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น" (สสอ.แก่งคอย) (30/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.47/66 ตอน กิจกรรม "ประชุมวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (30/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.46/66 ตอน กิจกรรม "ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (30/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.45/66 ตอน กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน" (สสอ.แก่งคอย) (26/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.44/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (26/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.43/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" (รพ.สต.ชำผักแพว) (26/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.42/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการคลินิกหมอครอบครัว PCC" (รพ.สต.ทับกวาง) (26/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.41/66 ตอน กิจกรรม "ประชุมเฉพาะกิจ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (26/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.40/66 ตอน กิจกรรม "การสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีที่มีผู้เสียชีวิต" (รพ.สต.ห้วยแห้ง) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.39/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจยุงพาะโรคมาลาเรีย ในพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วย" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.38/66 ตอน กิจกรรม "การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้" (รพ.สต.เตาปูน) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.37/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย IMC" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.36/66 ตอน กิจกรรม "การติดตามผลการใช้ไฟฟ้า ภายหลังการติดตั้ง solar cell" (รพ.สต.ชำผักแพว) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.35/66 ตอน กิจกรรม "การเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหารของโรงเรียน" (รพ.สต.หินซ้อน) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.34/66 ตอน กิจกรรม "การตรวจ Thick, Thin film ในกลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.33/66 ตอน กิจกรรม "ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง" (รพ.สต.ทับกวาง) (25/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.32/66 ตอน กิจกรรม "การให้ความรู้ อสม. เกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพ โดยใช้แอพพลิเคชั่น สมาร์ท อสม." (รพ.สต.ดอนจาน) (24/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.31/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก" (รพ.สต.หาดสองแคว) (24/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.30/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมี ULV ป้องกันโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (24/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.29/66 ตอน กิจกรรม "อบรม อย.น้อย ในการดูแลสุขาภิบาลอาหาร-อาหารปลอดภัย" (รพ.สต.ทับกวาง) (24/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.28/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมบ้านผู้ป่วย มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต" (รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย) (24/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.27/66 ตอน กิจกรรม "เจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.บ้านป่า) (24/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.26/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้ป่วย IMC" (รพ.สต.ท่าตูม) (23/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.25/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง AVM" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (23/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.24/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (23/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.23/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก (รพ.สต.หินซ้อน) (22/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.22/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมีกำจัดยุง (ULV) ป้องกันโรคมาลาเรีย (รพ.สต.ชะอม) (22/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.21/66 ตอน กิจกรรม "การสำรวจร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ" (รพ.สต.หินซ้อน) (21/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.20/66 ตอน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม "มอบชุดเยี่ยมบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง ๒" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.19/66 ตอน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม "มอบชุดเยี่ยมบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง ๑" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.18/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกพิเศษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.17/66 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม "ฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.16/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคเรื้อน" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (20/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.15/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส" (รพ.สต.เตาปูน) (20/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.14/66 ตอน กิจกรรม "การคัดแยกขยะเปียก" (รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย) (20/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.13/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (19/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.12/66 ตอน กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (19/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.11/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" (รพ.สต.ชำผักแพว) (19/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.10/66 ตอน กิจกรรม "การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน ให้กับ อสม." (รพ.สต.หาดสองแคว) (19/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.9/66 ตอน กิจกรรม "การจัดอบรมให้ความรู้และร่วมกันทำข้อตกลงกับ อสม. เรื่องการสวมหมวกนิรภัย" (รพ.สต.หาดสองแคว) (19/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.8/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.เตาปูน) (19/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.7/66 ตอน กิจกรรม "การจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ในผู้สูงอายุ" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (19/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.6/66 ตอน กิจกรรม "การสำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (18/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.5/66 ตอน กิจกรรม "การเจาะเลือดกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (18/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.4/66 ตอน กิจกรรม "การเฝ้าระวังควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (17/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.3/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมประเมินอาการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับกลับจากโรงพยาบาล" (รพ.สต.หินซ้อน) (16/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.2/66 ตอน กิจกรรม "การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงก้นปล่อง" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (16/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.1/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC)" (รพ.สต.หนองผักบุ้ง) (11/01/2566)
KKHealth Scoop news EP.29/65 ตอน ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสุรา-บุหรี่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (รพ.สต.บ้านป่า) (27/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.28/65 ตอน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (25/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.27/65 ตอน การจัดกิจกรรมสัปดาห์คัดกรองผู้สูงอายุ ช่วงวันที่ ๑๖-๒๓ ธ.ค.๒๕๖๕ (รพ.สต.หนองสองห้อง) (23/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.26/65 ตอน การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย (รพ.สต.ชะอม) (23/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.25/65 ตอน การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รพ.สต.ชำผักแพว) (22/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.24/65 ตอน การจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๕ (รพ.สต.ท่าตูม) (21/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.23/65 ตอน การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รพ.สต.ทับกวาง) (21/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.22/65 ตอน การดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านธาตุ (รพ.สต.บ้านธาตุ) (21/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.21/65 ตอน การลงพื้นที่สำรวจและตรวจประเมินการจัดตั้งตลาดนัดท่าตูม (รพ.สต.ท่าตูม) (20/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.20/65 ตอน การอบรมพัฒนาอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น (รพ.สต.ชำผักแพว) (16/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.19/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (15/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.18/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (09/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.17/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (24/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.16/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (17/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.15/65 ตอน การอบรมความรู้ป้องกันโรคมาลาเรีย และการใช้ชุดตรวจ Rapid Diagnostic Tests (RDT) (รพ.สต.ชะอม) (15/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.14/65 ตอน การวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายและกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) (รพ.สต.ชำผักแพว) (15/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.13/65 ตอน คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.สระบุรี) (15/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.12/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (11/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.11/65 ตอน การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กลุ่มทันตบุคลากร อ.แก่งคอย) (10/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.10/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (10/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.9/65 ตอน กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2565 กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (06/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.8/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (03/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.7/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลชะอม (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (31/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.6/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (28/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.5/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (27/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.4/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลชะอม (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (22/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.3/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลท่ามะปราง (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (21/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.2/65 ตอน กิจกรรมรณรงค์วันทันตสาธารณสุข อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กลุ่มทันตบุคลากร อ.แก่งคอย) (21/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.1/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลชะอม (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (20/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.30/3 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.30/2 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.30/1 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.29 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าตูม (พชต.ท่าตูม) (08/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.28 ตอน กิจกรรม "ออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔" ในพื้นที่ตำบลสองคอน และตำบลบ้านป่า (30/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.27 ตอน การสอบสวนและสรุป Time Line ในผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสโรค COVID-19 อำเภอแก่งคอย (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.26 ตอน New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย ดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่เทศบาลตำบลแก่งคอย (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.25 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลหินซ้อน (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.24 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ" รพ.สต.ทับกวาง (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.23 ตอน ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อจัดทำมาตรการควบคุมโรค COVID-19 (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.22 ตอน กิจกรรมค้นหาโรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว พื้นที่ตำบลบ้านป่า (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.21 ตอน กิจกรรมค้นหาโรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว พื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.20 ตอน มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดตาลทอง ตำบลตาลเดี่ยว (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.19 ตอน มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.18 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลชำผักแพว (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.17 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.สองคอน (22/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.16 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.หินซ้อน (21/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.15 ตอน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายไม่กินหวาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (15/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.14 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" รพ.สต.บ้านธาตุ (11/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.13 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.สองคอน (09/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.12 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง" รพ.สต.เตาปูน (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.11 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" รพ.สต.บ้านธาตุ (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.10 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า" รพ.สต.สองคอน (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.9 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.ตาลเดี่ยว (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.8 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (30/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.7 ตอน การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.หนองผักบุ้ง (25/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.6 ตอน การจัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ใน รพ.สต.ทับกวาง (24/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.5 ตอน การจัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ใน รพ.สต.หินซ้อน (17/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.4 ตอน การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.บ้านป่า (16/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.3 ตอน การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.ทับกวาง (12/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.2 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (12/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.1 ตอน บ้านป่าร่วมใจปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรใน รพ.สต.บ้านป่า (09/11/2563)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือมาตรฐาน รพ.และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (Solar cell)
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม :329043