ขออภัยในความไม่สะดวก

 

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

องค์กรแพทย์
องค์กรพยาบาล
งานทันตสาธารณสุข
งานเวชระเบียน
งานผู้ป่วยนอก
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งานผู้ป่วยในชาย
งานผู้ป่วยในหญิง
งานห้องคลอด
งานปฐมภูมิ
งานจิตเวช
งานโภชนาการ
งานจ่ายกลาง-ซักฟอก
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชสาธารณสุข
งานชันสูตรโรค
งานรังสีการแพทย์
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานกายภาพบำบัด
งานแพทย์แผนไทย
งานแพทย์แผนจีน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและซ่อมบำรุง
งานธุรการและยานพาหนะ
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข