การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปี 2563
สอบถามเพิ่มเติม รพ.แก่งคอย โทร 0-3635-8585, 0-3635-8586, 0-3635-8592 / สสอ.แก่งคอย โทร 0-3624-5600

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คำสั่ง ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ปักหมุด !! 3 พ.ค. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 ปักหมุด !! 23 เม.ย. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 ปักหมุด !! 23 เม.ย. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 ปักหมุด !! 12 เม.ย. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย วันที่ 3 เมษายน 2563 ปักหมุด !! 7 เม.ย. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่และกำหนดมาตรการชั่วคราว วันที่ 25 มีนาคม 2563 23 เม.ย. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 20 มีนาคม 2563 23 เม.ย. 2563


ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 18 มีนาคม 2563 23 เม.ย. 2563


พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 23 เม.ย. 2563


ทั้งหมด...

แผนที่แสดงการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำแนกรายตำบล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลแก่งคอย

เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592
FAX. 036-358595

ที่ตั้ง