SERVICE PROFILE in KAENGKHOI HOSPITAL

 

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

HOSPITAL & HEALTHCARE STANDARDS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  หน่วยงานในโรงพยาบาล

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :318466