แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน รพ.และเครือข่ายบริการ

 

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

งานปฐมภูมิ
งานผู้ป่วยในหญิง-ห้องคลอด
งานโภชนาการ
งานอาชีวอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ประกันสุขภาพ
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

  การดูแลผู้ป่วยใน รพ. (CPG in Hospital)

โรคไข้เลือดออก (DHF)
โรควัณโรค (TB)
โรคหอบหืด (Asthma)
โรคเบาหวาน (DM)
โรคความดันโลหิตสูง (HT)
โรคอุจจาระร่วง (Diarhea)
โรคหวัด (URI)
ผู้ป่วย Trauma
ผู้ป่วย Chestpain & MI
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ผู้ป่วย Low Back Pain
ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ (HI)
ผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุรา (AWS)
ผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟาริน (Warfarin Clinic)
ผู้ป่วยที่มีบาดแผล
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM)
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH)
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care)

  การดูแลผู้ป่วยใน PCU (CPG in PCU)

โรคเบาหวาน (DM)
โรคความดันโลหิตสูง (HT)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ผู้ที่มีอาการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylaxis)
การฝากครรภ์ (ANC)
การรักษาทางทันตกรรม DM.pt
การรักษาทางทันตกรรม HT.pt
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :1997