จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (มีฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/10/2562)
ประกาศThree column layout dimensions   ราคาอ้างอิงThree column layout dimensions   รายละเอียดครุภัณฑ์Three column layout dimensions   ผังการติดตั้งThree column layout dimensions   การติดตั้งคอยล์ร้อนThree column layout dimensions
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (มีฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/10/2562)
ประกาศThree column layout dimensions   ราคาอ้างอิงThree column layout dimensions   รายละเอียดครุภัณฑ์Three column layout dimensions   ผังการติดตั้งThree column layout dimensions   การติดตั้งคอยล์ร้อนThree column layout dimensions
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) (23/09/2562)Three column layout dimensions
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) (05/09/2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน) (03/09/2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๔ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คโทรนิกส์ (e-bidding) (28/08/2562)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (26/08/2562)
ประกาศ เรื่องประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (05/07/2562)
เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (05/07/2562)
บก.๐๑ ราคากลางทางลาด (05/07/2562)
จำหน่ายพัสดุ (05/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (04/07/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนตกแต่งภายใน (13/06/2562)
BOQ งานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (13/06/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (14/06/2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างตกแต่งภายใน (14/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างออกแบบตกแต่งภายใน (23/05/2562)
เผยแพร่แผนจ้างออกแบบตกแต่งภายใน (15/05/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 (14/05/2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (29/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ งบพพ. (19/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ (01/04/2562)
ประกาศเผยแพร่แผน (แอร์) นวัตกรรมไทย (29/03/2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร (11/01/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (11/01/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์เตียงคนไข้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (๖ ชั้น) (19/12/2561)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลิฟต์เตียงคนไข้) (16/12/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562(ลิฟต์เตียงคนไข้) (15/11/2561)
AAAบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_2018-10-26-034949 (12/11/2561)
สเปค เครื่องรับสัญญาณภาพ (05/11/2561)
กำจัดขยะ (01/11/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (19/10/2561)
ประกาศขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อ (14/09/2561)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :97068