จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (05/07/2562)Three column layout dimensions
เอกสารประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (05/07/2562)Three column layout dimensions
บก.๐๑ ราคากลางทางลาด (05/07/2562)Three column layout dimensions
จำหน่ายพัสดุ (05/07/2562)Three column layout dimensions
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (04/07/2562)Three column layout dimensions
ประกาศเผยแพร่แผนตกแต่งภายใน (13/06/2562)
BOQ งานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (13/06/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารเทคนิคการแพทย์ (14/06/2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างตกแต่งภายใน (14/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างออกแบบตกแต่งภายใน (23/05/2562)
เผยแพร่แผนจ้างออกแบบตกแต่งภายใน (15/05/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 (14/05/2562)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (29/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ งบพพ. (19/04/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ (01/04/2562)
ประกาศเผยแพร่แผน (แอร์) นวัตกรรมไทย (29/03/2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคาร (11/01/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (11/01/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์เตียงคนไข้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (๖ ชั้น) (19/12/2561)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลิฟต์เตียงคนไข้) (16/12/2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562(ลิฟต์เตียงคนไข้) (15/11/2561)
AAAบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข_2018-10-26-034949 (12/11/2561)
สเปค เครื่องรับสัญญาณภาพ (05/11/2561)
กำจัดขยะ (01/11/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (19/10/2561)
ประกาศขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อ (14/09/2561)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

งานปฐมภูมิ
งานผู้ป่วยในหญิง-ห้องคลอด
งานโภชนาการ
งานอาชีวอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ประกันสุขภาพ
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :1997