ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ (13/08/2562)Three column layout dimensions
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ (05/07/2562)
ส่วนที่1Three column layout dimensions   ส่วนที่2Three column layout dimensions   ส่วนที่3Three column layout dimensions
กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (03/07/2562)Three column layout dimensions
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (03/07/2562)Three column layout dimensions
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" (02/07/2562)Three column layout dimensions
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานกระทรวงฯ (07/06/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (04/06/2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (14/05/2562)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

งานปฐมภูมิ
งานผู้ป่วยในหญิง-ห้องคลอด
งานโภชนาการ
งานอาชีวอนามัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ประกันสุขภาพ
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :1996