การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก (16/03/2563)
EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (16/03/2563)
EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามแผนปราบปรามทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (16/03/2563)
EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (16/03/2563)
EB22 : หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน (16/03/2563)
EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (16/03/2563)
EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (16/03/2563)
EB19 : กิจกรรมชมรม STRONG (16/03/2563)
EB18 : ชื่อผลงานบูรณาการ หัวใจทุกดวง สู่การดูแลผู้ป่วย (16/03/2563)
EB17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (16/03/2563)
EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (16/03/2563)
EB15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (16/03/2563)
EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี (16/03/2563)
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (16/03/2563)
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (16/03/2563)
EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (16/03/2563)
EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี (16/03/2563)
EB9.7 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน) (16/03/2563)
EB9.6 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข) (16/03/2563)
EB9.5 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม) (16/03/2563)
EB9.4 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๒) (16/03/2563)
EB9.3 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒) (16/03/2563)
EB9.2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ยุทธศาสตร์ของประเทศ) (16/03/2563)
EB9.1 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน) (16/03/2563)
EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (16/03/2563)
EB7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ (16/03/2563)
EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการ ตามภารกิจหลัก (16/03/2563)
EB5 : หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาส (16/03/2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (12/03/2563)
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป (12/03/2563)
ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (12/03/2563)
EB4 : การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ (05/12/2562)
EB3 : การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (05/12/2562)
EB2 : การกำหนดมาตรการ กลไกฯ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (05/12/2562)
EB1 : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ (05/12/2562)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (05/12/2562)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (05/12/2562)
ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (30/10/2562)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (30/10/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือมาตรฐาน รพ.และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  โรงพยาบาลแก่งคอย กับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม : 325183