ประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๓ (08/05/2567)Three column layout dimensions
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (06/12/2566)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (06/12/2566)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๓ Admission (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) (12/05/2566)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (14/03/2566)
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (16/02/2566)
การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหาร (09/02/2566)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DM-HT Care Management) ภาคปฏิบัติในรูปแบบออนไลน์ (02/02/2566)
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (09/01/2566)
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (15/12/2565)
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (02/12/2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ Onsite & Online นำเสนอผลงานวิจัยฯ (18/11/2565)
ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวด งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ (09/11/2565)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาเกี่ยวกับบริการด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวหลังการระบาดใหญ่ของ COVID-19 (09/11/2565)
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (30/09/2565)
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (30/09/2565)
ขอความร่วมมือดำเนินการเรื่องลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (07/09/2565)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีมสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก FEMT รุ่นที่ ๑๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (09/08/2565)
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถนะผู้บริหาร (05/08/2565)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับตรงอิสระ (13/07/2564)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การรับแบบ Admissions (21/04/2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (07/04/2564)
อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (05/04/2564)
การสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (รุ่นที่ ๑๗) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (30/03/2564)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร ๔ เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ (30/03/2564)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (พ.ศ.๒๕๖๒)" (22/03/2564)
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม (22/03/2564)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (16/03/2564)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม (05/03/2564)
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ ๑๔ (02/03/2564)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (02/03/2564)
ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (02/03/2564)
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกและโปรดตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม (02/03/2564)
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาพยาบาลเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๔ (16/02/2564)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (16/02/2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๔ (08/02/2564)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (08/02/2564)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (25/01/2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (22/12/2563)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๕ (22/12/2563)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (17/12/2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (17/12/2563)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (17/12/2563)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (16/12/2563)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (14/12/2563)
ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ (สุขภาพจิตและจิตเวช) (27/11/2563)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง/ผู้สูงอายุ/เวชปฏิบัติทั่วไป/สาธารณภัย) (26/11/2563)
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ (24/11/2563)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤติ รุ่นที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (24/11/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (06/11/2563)
การเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร (สำหรับสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (06/11/2563)
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (02/11/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๑ (08/10/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ ๓ (22/06/2563)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับตรงอิสระ (01/06/2563)
การอบรมหลักสูตร Hand-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตร Basic Data Engineering (19/05/2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions (17/03/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ ๓ (06/02/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (03/02/2563)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร (31/01/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (31/01/2563)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (28/01/2563)
การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (18/12/2562)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (03/12/2562)
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ ๓) (13/11/2562)
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" (11/10/2562)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๘ (24/07/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบี้องต้น) (หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการภูมิแพ้สัญจร ครั้งที่ ๑๒ (24/07/2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ (15/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการ Best practice Sharing to improve quality of Asthma& COPD managenent (15/07/2562)
การสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา หลักสูตร ๒ ปี (12/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๔" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (12/07/2562)
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (11/07/2562)
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ (10/07/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือมาตรฐาน รพ.และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (Solar cell)
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเอง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม :329043