อบรม/สัมมนา/ประชุม

ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ (สุขภาพจิตและจิตเวช) (27/11/2563)Three column layout dimensions
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง/ผู้สูงอายุ/เวชปฏิบัติทั่วไป/สาธารณภัย) (26/11/2563)Three column layout dimensions
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ (24/11/2563)Three column layout dimensions
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤติ รุ่นที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (24/11/2563)Three column layout dimensions
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด (06/11/2563)Three column layout dimensions
การเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร (สำหรับสาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (06/11/2563)Three column layout dimensions
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (02/11/2563)Three column layout dimensions
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๑ (08/10/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ ๓ (22/06/2563)
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับตรงอิสระ (01/06/2563)
การอบรมหลักสูตร Hand-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตร Basic Data Engineering (19/05/2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions (17/03/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ ๓ (06/02/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (03/02/2563)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร (31/01/2563)
การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (31/01/2563)
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (28/01/2563)
การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (18/12/2562)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (03/12/2562)
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ ๓) (13/11/2562)
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" (11/10/2562)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ ๘ (24/07/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบี้องต้น) (หลักสูตร ๒ เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปี ๒๕๖๓ (24/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการภูมิแพ้สัญจร ครั้งที่ ๑๒ (24/07/2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ (15/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการ Best practice Sharing to improve quality of Asthma& COPD managenent (15/07/2562)
การสมัครเข้าฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา หลักสูตร ๒ ปี (12/07/2562)
ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๔" ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (12/07/2562)
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (11/07/2562)
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ (10/07/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
การเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงาน PA
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาภายหลังการรับรองคุณภาพ HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม

  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงสำหรับวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย


  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ


  LINK ภายนอก

โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :190934